Osnove opće sociologije - svezak 9

author:
place:
date:
1975
material:
technique:
dimensions:
ensemble: d = 36 cm; width = 30 cm;
inventory number:
1047/9
description:
Knjiga ima 6662 obostrano tiskane stranice u 10 svezaka, tvrdo je uvezana, pisana hrvatskim jezikom. Svesci 9 i 10 imaju još 3394 stranice. Autor ovog udženika je Ante Fiamengo. Ante Fiamengo bio je hrvatski sociolog. Jedan je od osnivača Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Bavio se sociologijom religije te teorijskom i političkom sociologijom. Objavio je veći broj radova u nizu listova i časopisa. (https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=19424)